Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Ξενοδοχείου κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 304 κλινών με τουριστικά καταλύματα (δωμάτια και επιπλωμένα διαμερίσματα), κοινόχρηστους χώρους, πισίνες, υπηρεσίες Κέντρου Αναζωογόνησης δυναμικότητας 100 ατόμων, χώρους υποδοχής, εστίασης αναψυχής εντός γηπέδου συνολικής έκτασης 74,9 στρ., στην εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών περιοχή «Κουβέρτα-Περλέ-Μπουρλότο» της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης στη Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Ερμιόνης Δήμου Ερμιονίδας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία UTHERTON LIMITED «ΑΘΕΡΤΟΝ ΛΙΜΙΤΙΝΤ» και φορέας διαχείρισης του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΖONIRO ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΡΙΑ A.E.. θυγατρική της Aristo Developers Ltd.

Σύμφωνα με την έγκριση, “Εντός του γηπέδου της ανάπτυξης εντοπίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές του παλιού ξενοδοχείου «Costa Perla», το οποίο κατασκευάστηκε το 1973 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 159/10-03-1971 Οικοδομική Άδεια και λειτούργησε έως το 2009 ως Ξενοδοχειακό συγκρότημα κατηγορίας 3 αστέρων, δυναμικότητας 362 κλινών.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδιασμού για την ανάπτυξη του υπό εξέταση ακινήτου, προβλέπεται η υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους εργασιών και υποέργων:
 Κατεδάφιση/καθαίρεση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών εντός του γηπέδου.
 Κατασκευή νέων κύριων και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων Ξενοδοχείου.
 Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου και των δωμάτων των υπόσκαφων κτιρίων με επιχώσεις αξιοποιώντας προϊόντα εκσκαφών, φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις υφιστάμενων ειδών εντός
του γηπέδου.
 Ανακατασκευή / επισκευή τριών νομίμως υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του παλιού ξενοδοχείου που εμπίπτουν κατά τμήματα εντός ζώνης αιγιαλού-παραλίας σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
 Κατασκευή ΕΕΛ τριτοβάθμιας επεξεργασίας εντός του γηπέδου μέγιστης δυναμικότητας 182m3 /ημέρα με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση των
χώρων πρασίνου (αστική χρήση) και έμμεσο εμπλουτισμό σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ 145116/2011 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ οικ. 191002/2013 (ΦΕΚ 2220/Β/9-9-2013).
 Κατασκευή εσωτερικών δικτύων υποδομών (οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ομβρίων, Η/Μ).

Πολεοδομικά μεγέθη

Το Ξενοδοχειακό συγκρότημα θα κατασκευαστεί σε γήπεδo άρτιo και οικοδομήσιμo συνολικής έκτασης 74.913,21 m2. Τμήμα του γηπέδου επιφάνειας 7.140,27 m2 εμπίπτει στη ζώνη μεταξύ των
καθορισμένων οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας ενώ ταυτόχρονα η επιφάνεια αυτή αφορά και μη χαρακτηρισμένη έκταση και δεν περιλαμβάνεται στην καθαρή προς αξιοποίηση (δομήσιμη) έκταση, η οποία υπολογίζεται σε 74.913,21 m2 – 7.140,27 m2= 67.772,94 m2.
 Ο συντελεστής δόμησης υπολογίζεται για επιφάνεια 67.772,94 m2.
 Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση είναι 20% x 67.772,94 m2= 13.554,59 m2
 Η συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη είναι 20% x 67.772,94 m2= 13.554,59 m2
 Η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση και κάλυψη συνυπολογίζοντας το σύνολο της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων υπολογίζεται σε 13.554 m2+ 3.107 m2= 16.661 m2. Σύμφωνα με το άρθρο11, παρ. 6, σημείο κδ. και το άρθρο 12, παρ.4, σημείο στ. του ΝΟΚ για όλες τις χρήσεις πλην αυτής της κατοικίας το 20% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων δεν προσμετράται στη δόμηση και στην κάλυψη. Επίσης το ποσοστό κάλυψης του υπόσκαφου κτιρίου δύναται να αυξάνεται, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 70%. Επομένως, με βάση τα παραπάνω η συνολική πραγματοποιούμενη δόμηση και κάλυψη της ανάπτυξης υπολογίζεται σε 13.554 m2.
 Συνολικός επιτρεπόμενος Όγκος = 5 Χ Πραγματοποιούμενη Δόμηση.
 Συνολικοί επιτρεπόμενοι Ημιυπαίθριοι = 20% Χ Πραγματοποιούμενη Δόμηση.

Ύψος κτιρίων:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε γήπεδα επιφάνειας μέχρι 50 στρ. ορίζεται σε 10,50 m με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 7,5 m δεν θα
υπερβαίνει το 30% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω για κτίρια ή τμήματα κτιρίων που βρίσκονται στη ζώνη των 200 m από τη γραμμή αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,5 m.
 Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε γήπεδα άνω των 50 στρ. μπορεί να είναι μέχρι 13,50 m, χωρίς αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης και του ποσοστού κάλυψης με την
προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρίων ύψους μεγαλύτερου των 10,50 m δεν θα υπερβαίνει το 50% της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρίου και ότι οι αποστάσεις αυτών από
τα όρια του γηπέδου θα είναι τουλάχιστον:
o για κτίρια, ύψους άνω των 7,5 m και μέχρι 10,50 m σε 15 m,
o για κτίρια, ύψους άνω των 10,50 m και μέχρι 13,50 m σε 20 m.
Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω:
– μέσα στη ζώνη των 200 m από τη γραμμή του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις της παρ.γ2 του παρόντος.
– μέσα στη ζώνη πέραν των 200 m και μέχρι τα 500 m από τη γραμμή του αιγιαλού, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 10,50 m.
 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με ύψος το πολύ 2 m.

πηγή