Εγκρίθηκε επιχορήγηση ύψους 52,5 χιλιάδων ευρώ προς την Κοινωφελή Επιχείρηση από τον Δήμο Ύδρας

 


Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 229/2022 εγκρίθηκε η επιχορήγηση της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ύδρας ύψους 52.588,20€ προς κάλυψη τιμολογίων.
Αναλυτικά τα ποσά στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ