Αναφορά Λάμπρου – Αποστόλου στην Αποκεντρωμένη για Τεχνικό Πρόγραμμα & Προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΕΡ

Αναφορά Λάμπρου – Αποστόλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου

Αναφορά κατέθεσαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εκπρόσωποι της μειοψηφίας στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας Τάσος Λάμπρου και Παναγιώτης Αποστόλου σχετικά τόσο με την έγκριση της απόφασης για το τεχνικό πρόγραμμα, όσο με την έγκριση της απόφασης για τον προυπολογισμού της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, η παρέμβαση αυτή σχετίζεται με την δυνατότητα της εποπτεύουσας αρχής να εξετάσει διεξοδικά τις παραπάνω αποφάσεις και να ζητήσει τα αυτονόητα, την ανάκληση, την διόρθωση και την επανάληψη αυτών σύμφωνα με την κείμενη διαδικασία .
Στις 31/12/2021 παρουσιάστηκε στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ο πιο ελλειμματικός και εξωπραγματικός ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της τελευταίας δεκαετίας και ένα ανύπαρκτο τεχνικό πρόγραμμα τριών (3 )μόνο κωδικών ,εμείς αυτονόητα τον καταψηφίσαμε ,καταθέσαμε τις απόψεις μας , όμως έχουμε και την υποχρέωση να δημοσιοποιήσουμε τις θέσεις μας και να προβούμε σε κάθε ενέργεια που θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα ΔΗΜΟΥ και των Δημοτών μας.
Η ανάκληση και η διόρθωση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ είναι μονόδρομος από το νέο Διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης που θα προκύψει τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με προβλεπόμενες αποφάσεις του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Η παρέμβαση μας , και αυτές που προηγήθηκαν αποδεικνύουν ότι κύριο μέλημα μας είναι η τήρηση της νομιμότητας ,η ορθή διαχείριση ,η αποτελεσματική διοίκηση που θα υλοποιεί ένα αναγκαίο τεχνικό πρόγραμμα ,στα πλαίσια ενός πραγματικού και ρεαλιστικού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ –ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Αργολίδας
Ναύπλιο
Θέμα: Καταγγελία – Αναφορά για τη μη ορθή σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2022
Με την επιστολή μας γνωστοποιούμε στην υπηρεσίας σας την πρόθεσή μας στα πλαίσια αναφοράς – καταγγελίας με σκοπό να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή τις αποφάσεις 271/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας σχετικά με «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Ο.Ε. 2022» και 272/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας σχετικά με «Έγκριση Προϋπολογισμού Ο.Ε. 2022». Στις συγκεκριμένες συνεδριάσεις εμείς ως εκπρόσωποι της μειοψηφίας στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., καταψηφίσαμε τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και τον Προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε τα εξής:
Α) Για την απόφαση 271/2021 που αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι μία απόφαση η οποία δεν έχει καμία σχέση με Τεχνικό Πρόγραμμα. Έχει μόνο τρεις κωδικούς που σχετίζονται με αυτοχρηματοδότηση, με ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, συνολικού ποσού 31.000€ και ένα συνεχιζόμενο έργο που βασίζεται σε χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Δεν νοείται όταν ο προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι της τάξης των 6.483.632,19€ να παρουσιάζει τεχνικό πρόγραμμα της τάξεως μόνο των 31.000€ με τρεις νέους κωδικούς.
Επίσης γνωρίζετε ότι οι πόροι από το ειδικό τέλος 80% και του άρθρου 43 του Ν. 2065/1992 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κατασκευή έργων ή την εξόφληση τοκοχρεωλυσίων δανείων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον προτεινόμενο προϋπολογισμό, που αφορά τις δύο δημοτικές ενότητες Κρανιδίου και Ερμιόνης, το ποσό του 80% ανέρχεται στο ύψος των 245.310,19€. Άρα δεν είναι δυνατό το τεχνικό πρόγραμμα να είναι της τάξεως μόλις των 31.000€.
Επίσης γνωρίζουμε ότι υπάρχει σχετική νομοθεσία και κατευθύνσεις της κεντρικής διοίκησης περί αλλαγής τιμολογιακής πολιτικής σχετικά με το ειδικό τέλος 80%, βάση της οποίας ανάλογα με τα έτη εφαρμογής του στις διαφορετικές δημοτικές ενότητες κάθε δήμου, χρειάζεται αναθεώρηση έως και κατάργηση.
Εμείς πιστεύουμε ότι ένα τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να είναι εξειδικευμένο και να αναφέρει με σαφήνεια τα έργα που είναι αναγκαία και απαραίτητα και πρέπει να εκτελεστούν κατά το επόμενο έτος στις δύο δημοτικές ενότητες Κρανιδίου και Ερμιόνης. Το τεχνικό πρόγραμμα πρέπει να σχετίζεται με την επενδυτική προοπτική της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. και πρέπει να αφορά έργα ύδρευσης, έργα αποχέτευσης και συστήματα αυτοματισμών. Δεν είναι δυνατό κανένα από τα 9 διαφορετικά δίκτυα ύδρευσης και 4 δίκτυα αποχέτευσης των κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας να μην απαιτούν αντικατάσταση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό. Δεν νοείται ένα τεχνικό πρόγραμμα να μην συνοδεύεται από ένα πίνακα επενδυτικών δαπανών για το οικονομικό έτος 2022.
Άρα η ανυπαρξία ουσιαστικού και ρεαλιστικού τεχνικού προγράμματος οδηγεί στην πρότασή μας για ανάκληση της απόφασης 271/2021 και την ανάγκη να ξανασυζητηθεί το τεχνικό πρόγραμμα του 2022 σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. και με το δεδομένο ότι θα προκύψει νέο διοικητικό συμβούλιο μέσα στον Ιανουάριο με θητεία τα δύο επόμενα έτη, γιατί το απερχόμενο ολοκλήρωσε τη θητεία του στις 31/12/2021.
Β) Επίσης ζητούμε την παρέμβασή σας για την μη έγκριση της απόφασης 272/2021 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., γιατί ο προϋπολογισμός στηρίχθηκε σε ένα ανύπαρκτο τεχνικό πρόγραμμα, σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι προβληματικός, ελλειμματικός και πλασματικός.
Συγκεκριμένα:
· Στον κωδικό εσόδων 30 «Χρεούμενα πελατών» το ποσό ανέρχεται στο ποσό των 1.862.729,38€ και έχει αυξηθεί κατά 16% από το 2021 και κατά 35% από το 2020. Άρα αυτό δείχνει την συνεχιζόμενη και αυξανόμενη μη εισπραξιμότητα των οφειλών των καταναλωτών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
· Στον κωδικό εξόδων 53-98-00 «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» που σχετίζεται με οφειλές στη Δ.Ε.Η. και κάλυψη δανείων το ποσό αυτό φτάνει το ιλιγγιώδες των 1.087.780€, ποσό εξωπραγματικό για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
· Συνεχίζεται η λογική της κατάτμησης έργων, εργασιών και προμηθειών απολύτως ιδίου αντικείμενου, τα οποία θα μπορούσαν να ενοποιηθούν και μέσω πρόχειρων διαγωνισμών να είχαν ανατεθεί με κέρδος τις προβλεπόμενες εκπτώσεις τέτοιων διαδικασιών και όχι αν γίνονται σκοπίμως στο όριο των απευθείας αναθέσεων. Παραδείγματος χάριν:
1) Οι κωδικοί 61-00-44 και 61-00-45 αφορούν ηλεκτρολογικές εργασίες με υλικά με σύνολο 30.000€.
2) Οι κωδικοί 62-07-31 «Χωματουργικά ύδρευσης» με 20.000€ και 62-07-32 «Χωματουργικά αποχέτευσης» με 10.000€ αφορούν σαφώς ομοειδείς εργασίες με σύνολο 30.000€.
3) Οι κωδικοί 62-07-38 «Υλικά ύδρευσης» με 30.000€ και 62-07-40 «Υλικά αποχέτευσης» με 10.000€ επίσης αφορούν σαφώς ομοειδείς εργασίες με σύνολο 30.000€.
· Στον κωδικό εξόδων 83-98-00 «Προβλέψεις μη είσπραξης παλαιότερων οφειλών» το ποσό ανέρχεται σε 769.020,17€, 111.000€ παραπάνω από τον περσινό προϋπολογισμό. Άλλη μία ένδειξη της πλασματικότητας του προϋπολογισμού.
· Επίσης η επιχείρηση δεν έχει προσαρμοστεί στην κείμενη νομοθεσία να αναλάβει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις της για τη χρήση του ρεύματος στα δημοτικά αντλιοστάσια και έτσι πληρώνει το ΝΠΔΔ – Δήμος Ερμιονίδας ακόμη μία φορά τις υποχρεώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. μέσω των ανταποδοτικών τελών, τα οποία προορίζονται για άλλους σκοπούς. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι το «Ηλεκτρικό ρεύμα» στον κωδικό 62.00 μειώθηκε κατά 40.000€ σε σχέση με το 2021 (από 240.000€ σε 200.000€). Και πάλι αυτό δείχνει την εικονικότητα του προϋπολογισμού.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την ανάκληση της απόφασης 272/2021 και την ανάγκη να ξανασυζητηθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2022 σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ., όπως και το τεχνικό πρόγραμμα.
Συμπερασματικά η αναφορά μας βασίζεται ότι κατά τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. για το οικονομικό έτος 2022 δεν τηρήθηκαν οι παρακάτω αρχές για τη σύνταξη ενός ορθού προϋπολογισμού:
· Η αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων τόσο σε επίπεδο τεχνικού προγράμματος όσο και του προϋπολογισμού.
· Δεν τηρήθηκε η αρχή της ακρίβειας και της ειλικρίνειας του προϋπολογισμού.
· Δεν τηρήθηκε η αρχή της ρεαλιστικής εικόνας και της πραγματικής ισοσκέλισης του προϋπολογισμού.
Κατόπιν των ανωτέρω είμαστε υποχρεωμένοι να καταθέσουμε την παρούσα αναφορά με σκοπό τη διασφάλιση του συμφέροντος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., του Δήμου και των δημοτών μας.
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ –ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ                                          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

 Επιστροφή στην Αρχική σελίδα 
→ Ακολουθήστε το Argolida Planet στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι αυτά που “παίζουν” στην Αργολίδα!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email
Ακολουθήστε το infognomonpolitics.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις που αφορούν τα εθνικά θέματα, τις διεθνείς σχέσεις, την εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και την εθνική άμυνα.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ